Fakta

Mere om Ny Rosborg

Afstand, areal og omgivelser Ny Rosborg

 • Afstand

  Til centrum: 1,5 km

  Til naturen: 100 m

 • Areal

  VFI, nature og eng: 20 ha
  Langs Sønderå: 15 ha
  Historical site + parkering: 10 ha

 • Omgivelser

  Nord: Parcelhusområde samt kolonihaver
  Syd: Vådområde (Kongens Kær)
  Øst: Uddannelse og offentlige kultur og fritidsfaciliteter
  Vest: Landbrug og overdrev

Om de første holme

 • Nordholmen

  • 250-300 boliger
  • 2-4 etager
  • Holmens bebyggelsesgrad 50%

  Nordholmen bliver et grønt og åbent kvarter med
  forskellige lave og åbne boligtyper og en bred
  mangfoldighed som udtrykkes i bebyggelsen.

  Læs mere om Nordholmen her

  Gå til udbudsmaterialet om Nordholmen her 

 • Rosborg Ø

  • 600-650 boliger
  • 3-6 etager (punkter op til 10 etager)
  • Holmens bebyggelsesgrad 150%

  Rosborg Ø bliver et kvarter med stor
  sammensætning af boligtyper, funktioner
  og af forskellige udtryk i bebyggelsen.

  Læs mere om Rosborg Ø her

 • Trædeballe Banke

  • 100-150 boliger
  • 2-3 etager
  • Holmens bebyggelsesgrad 45%

Genbrugspladsen - nedlukning af det tidligere deponi

10 spørgsmål / svar om PFOS

 • 1. Hvad er PFOS?

  PFOS er fluorholdige forbindelser, der typisk er blevet brugt til at imprægnere produkter eller at anvende for at opnå en vand- og/eller fedtafvisende effekt.

  PFOS-forbindelserne er svært nedbrydelige i naturen (er vedholdende), ophobes i fødekæden (er bioakkumulerende), er giftige over for mennesker og dyr og kan transporteres over lange afstande.

 • 2. Hvor kommer det fra?

  Efter der blev opdaget en større PFOS forurening i Korsør, har der været fokus på, at forureningerne kommer fra brandslukningsskum.

  Det er dog kun en af de potentielle forureningskilder til PFOS, da stoffet også har været brugt som belægning på stegepander, overfladebehandling på tekstiler som regntøj og fleece tøj og som imprægnering af pap og papir som pizza bakker og poser til mikrobølge-popcorn.

 • 3. Hvor har I fundet PFOS i Ny Rosborg?

  I forbindelse med de indledende undersøgelser til Ny Rosborg har vi fundet indhold af PFOS i grundvandsmagasiner tæt på jorden under de områder, der tidligere har været brugt til deponi.

  Det er ikke overraskende, at der findes forurening under tidligere deponier. Al form for forurening, der konstateres, bliver håndteret efter den type forurening, der er fundet, og hvilken risiko der er forbundet med den.

 • 4. Hvorfor har I først fundet det nu?

  Inden PFOS-forureningen blev fundet ved Korsør, har det ikke været et stof, man fra myndighedernes side var klar over udgjorde et problem.
  Derfor er alle miljømyndigheder i dag i gang med at afklare omfanget af PFOS-forureningerne i hele landet.

 • 5. Er PFOS-forurening farlig at bo ved?

  Der er afgørende forskel på den PFOS forurening, der er fundet ved det gamle deponiområde i Vejle Kommune og den i Korsør. I Korsør var der sprøjtet med PFOS-holdigt materiale på jorden. Det er ikke sket ved det tidligere deponi i Ny Rosborg.

  Forureningen stammer fra affaldsdeponi, der ligger under jorden. Derfor forventer vi ikke, at der er forurening af jorden på arealet.

  I forhold til fremtidige beboere i området er det vigtigt at understrege, at PFOS ikke er en stofgruppe, der kan afdampe gennem jorden. Derfor vil der heller ikke være risiko for, at indeklimaet i de kommende bygninger bliver påvirket.

  Det har hele tiden været planen, at lægge ren jord på området, inden det bliver bebygget. Det betyder, at der ikke vil være en kontaktrisiko ved at opholde sig og lege på de grønne områder.

 • 6. Hvad gør I, når I opdager forurening som PFOS?

  I tilfælde som dette, hvor der er tale om en forurening i det terrænnære grundvand, har vores fokus i første omgang været at få undersøgt, om der er potentiel risiko for, at det siver ud til vandløb.
  På nuværende tidspunkt er vi ved at screene jorden på arealerne samt de mindre vandhuller, der er beliggende inden for det gamle deponis område.

 • 7. Hvordan håndterer I PFOS-forureningen?

  På baggrund af den begrænsede risiko, der er forbundet med forureningen, bliver der i første omgang udført nogle supplerende målinger for at sikre, at der ikke er ukendte forureninger med PFOS på arealet.
  Når det er afklaret, vil udsivning af PFOS til vandmiljøet blive overvåget, så vi ikke forurener det yderligere.

 • 8. Hvad betyder PFOS-forureningen for Fløbæk?

  Der er foretaget målinger af vandet i Fløbæk, der løber langs det pågældende areal, og der er ikke fundet forurening.

 • 9. Hvad betyder PFOS-forureningen for grundvandet?

  Der er ingen eller meget begrænset indvindingsinteresser i området ved Ny Rosborg. Grundvandet er allerede påvirket af en årelang deponering af affald i ådalen og vil derfor ikke kunne anvendes til drikkevand. Geologisk set er den yderste del af ådalen præget af gammel hævet havbund og rummer gamle marine aflejringer. Det betyder et højt saltindhold, som i udpræget grad gør det uanvendeligt til drikkevand.

 • 10. Har det betydning for drikkevandet i området?

  Nej, fordi placeringen af Ny Rosborg i bunden af ådalen – tæt på Vejle Å – er en god placering set ud fra et grundvandsmæssigt synspunkt. Grundvandet i området trykkes op fra bakkerne i syd og nord ud mod Vejle Å og Vejle Fjord. Placeringen midt i ådalen gør dermed, at forurening med PFOS-stoffer holdes midt i ådalen omkring Vejle Å og ikke spredes yderligere til øvrige grundvandsressourcer. Drikkevandet til vandværker eller ejendomme med egne boringer vurderes dermed ikke at være i fare for forurening.